Algemene voorwaarden

Beknopte Verkoop- leverings- en uitvoeringsrvoorwaarden

  1. Behalve indien anders schriftelijk overeengekomen, aanvaardt de klant deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zonder voorbehoud en ziet hij af van zijn eigen aankoopvoorwaarden.
  2. Onze offertes zijn vrijblijvend en gedaan zonder verbintenis. Offertes zijn opgesteld in vermoedelijke hoeveelheden (V.H.), afrekening van werkelijke hoeveelheden of andere niet omschreven werkzaamheden worden nadien verrekend. Offertes zijn 30 dagen geldig.
  3. De levering van goederen gebeurd bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper en blijven eigendom van CONCEPT CLEANING B.V.B.A. tot de dag van de volledige betaling.
  4. Alle klachten moeten ons binnen de 5 werkdagen na uitvoering van het werk of levering van de goederen per aangetekende brief toekomen. Na deze termijn is geen verhaal meer mogelijk en wordt de levering van goederen of uitvoering der werken beschouwd als zijnde volledig bevredigend voor de klant en als dusdanig door hem aanvaard. Volgens artikel 20 van de algemene verkoopsvoorwaarden wordt de maximale schade-vergoeding voor verlies of beschadiging van een stuk op 50% van de nieuwwaarde. Beschadiging of verlies van een deel van een geheel, wordt slechts het beschadigde deel of verloren deel vergoed. Indien de leveringsbon is ondertekend, kunnen géén klachten meer geformuleerd worden. De leveringen en/of uitgevoerde werkzaamheden worden beschouwd als zijnde volledig bevredigend voor de klant en als dusdanig door hem aanvaard.
  5. Alle facturen dienen contant betaald te worden. Bij uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kunnen de rekeningen uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum betaald worden. In geval van wanbetaling, zullen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% verhoogd worden en dit met een minimum van € 50,00 Eveneens wordt er zonder ingebrekestelling een verwijlintrest aangerekend van 1% per begonnen maand vanaf factuurdatum.
  6. CONCEPT CLEANING B.V.B.A. kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor hierna vermelde beschadigingen, die volledig het risico van de klant vormen, gezien deze betrekking hebben op verborgen gebreken van het goed zelf of ongeoorloofd gebruik. Zoals: a. Uitlopen van kleuren bij tapijten, muurtextiel en zetelstoffen. b. Bruin worden van tapijtpool bij tapijten met een jute rug. c. Krimpen van vast- en losse tapijten, muurtextiel alsook het los komen en vervormen van vasttapijt en muurtextiel. d. Kleurdoorslag bij zetels en muurtextiel. e. Hardnekkige vlekken die niet konden verwijderd worden op een veilige methode en ook, eveneens verkleuringen. f. Scheuren en uiteenvallen van stoffen bij zetels, muurtextiel, tapijten voor zover dit het gevolg is van fabricagefouten of sleet aan de vezels. g. Verkleuren van vloeren of vloerbekleding tgv migratie tijdens het droogproces. h. Mechanische schade door verkeerde wielen of stoeldoppen of schade door ongeoorloofd gebruik i. verkleuringen en vlekken door gebruik van kleurende- of agressieve substanties
  7. Afspraken die gemaakt zijn op datum en uur dienen correct nageleefd te worden. In de offerte wordt altijd een voorlopige planning opgesteld, de effectieve uitvoeringsdatum wordt 1 week op voorhand bevestigd. Afspraken die niet kunnen doorgaan op de voorziene datum en uur, dienen uiterlijk 7 dagen voor de oorspronkelijke uitvoeringsdatum schriftelijk te worden medegedeeld, zodoende we 1 week op voorhand een definitieve planning kunnen opstellen. Zo de opdrachtgever nalaat dit te doen wordt een vergoeding aangerekend van 10% van de totale contractprijs, met een minimum van € 150,00 exclusief B.T.W. Wanneer de opdrachtgever beslist dat het werk niet onmiddellijk kan worden aangevat en het personeel dient te wachten of het personeel doet een nutteloze verplaatsing, dan worden uurlonen en de verplaatsingskosten ten laste van de opdrachtgever. Indien wij niet kunnen starten wordt per man een ½ mandag gerekend. Ingeval de opdrachtgever beslist om het order niet te laten uitvoeren zoals overeengekomen, (geheel of gedeeltelijk) in de orderbevestiging of goedkeuring offerte, dient de opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na datum van de orderbevestiging dit op voorhand schriftelijk mee te delen. Zo de opdrachtgever nalaat dit te doen wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van 20% van de totale contractprijs, met een minimum van € 150,00 exclusief B.T.W.
  8. De kosten van invordering van openstaande facturen en achterstallige facturen zijn ten laste van de klant.
  9. De handelsrechtbank van Gent, alsook het vredegerecht van Gent zijn alleen bevoegd voor betwisting